نوشته‌ها

متن مصاحبه با مدیر سایت شهید کاظمی در ضمیمه شماره ۳۲ بیسیم چی روزنامخ اصفهان زیبا

 

مدیر سایت شهید حاج احمدکاظمی سال هاست با نام مستعار «عاکف» در این عرصه به طور اختصاصی به معرفی این شــهید می پــردازد و آنچــه او را در این مســیر قــرار داده اســت، جملاتــی از وصیــت نامه آن شهید است «پس از شهادت حاج احمد کاظمی در سال ۸۴ در اینترنت در حال جست وجوی مطالبی  درباره ایشــان بودم که جمله ای از وصیت نامه او با این مضمون که “خداوندا روزی شهادت می خواهم که از همه چیز خبری هســت الا شــهادت” بســیار بر من اثر گذاشت.»

آن جمله از وصیــت نامه او را چنــان منقلب می کند کــه دو روز بعــد از شــهادت حــاج احمــد، وبلاگــی راه انــدازی و خاطــرات و مصاحبــه هــای او را در آن بارگذاری می کند «چهار ســال وباگ با همین روند ، پیش رفت تــا اینکــه در ۲۰ فروردین ۸۸  را سایت shahidkazemi.ir راه اندازی نمودیم .» پس از سایت با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی فعالیــت خــود را در تلگــرام و اینســتاگرام هــم ادامه مــی دهــد.

 «صفحــه اینســتاگرام شــهید کاظمــی ۲۵۵۰۰ دنبال کننده دارد. به علاوه در ســال ۹۲برای اولین بار توانســتیم صدای شهید کاظمی را در شــبکه های گویا و اپراتورهای همراه به عنوان پیشــواز راه انــدازی کنیــم و بــه مــرور آنهــا را تکمیــل کردیــم؛  بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر ۱۸ فایل صوتی از شــهید کاظمی به عنوان پیشــواز تلفن همراه قابل استفاده است.»

در سایت شهید کاظمی بیش از ۱۵۰۰ قطعه عکس به علاوه فیلم و کلیپ های این شــهید بارگذاری شده است و در واقع مجموعه و آرشــیو کاملی از شهید کاظمی فراهم شده است «سایت ما شاید تنها سایتی است که بــه صــورت اختصاصــی فقــط روی یک شــهید و مطالبی که به نوعی مرتبط با اوست کار می کند.» زندگی با خاطرات شهید کاظمی به او آموخته است که بزرگترین درجه ایمان، اخلاص اســت « بارزترین ویژگــی شــهید کاظمــی این بــود کــه مخلصانــه کار می کرد و رضایت خداوند برایش اصل بود. سیدعلی بنــی لوحــی دربــاره شــهید کاظمــی جملات بســیار زیبایی دارد «شهید احمد کاظمی اگر هیچ فایده ای نداشته باشد، حداقل برای لحظات تنهایی خوب اســت و می تواند پلی برای رســیدن به آن روشنایی رویایی باشــد که خیلی وقت ها جوانان مــا در آتش شوق رسیدن به آن می ســوزند. احمد پله ای برای رسیدن به خداست.»

اکثر ســایت ها و کانــال ها در حــوزه ایثار و شــهادت بــا هزینه هــای شــخصی اداره می شــوند و ارگان یــا سازمانی خاصی حمایت نمی کند؛ هرچند گرداننده ایــن ســایت هــا و کانــال هــا انتظــار زیــادی ندارنــد؛ چراکه معتقدند گرداننده اصلی این شبکه ها خود شهدا هستند «حقیقتا ما اعتقاد داریم که خود آنها هدایــت می کننــد و بارهــا حس کردیــم تــا زمانی که شهدا نخواهند حتی یک پیام ســاده هم بارگذاری نمی شود اما منظور ما از پشتیبانی صرفا پیشتیبانی مادی نیست، ما نیاز به حمایت های معنوی داریم، مــا در حــال حاضــر تنهــا در چنــد اســتان شــناخته شده ایم که اگر نهادها و سازمان ها در انتشار و تبلیغ ســایت هــا، کانال هــا و آهنــگ های پیشــواز شــهدا کمک کنند، گام بلندی در ترویج فرهنگ شهادت و ایثار برداشته می شود.»

 ســایت شــهید کاظمی در اولیــن جشــنواره فعالان  سایبری ایثار و شهادت در سال ۹۱ رتبه اول کشوری را دریافت کرد؛  امــا آنچه آنها را به کار بیشــتر ترغیب می کند اینها نیســت بلکــه بازخــورد و رضایت مردم از فعالیــت آنهاســت «مــردم با پیشــوازهای شــهید کاظمــی ارتباط بســیار خوبی برقــرار کردنــد و در ماه حدود ۸ تا ۱۰ هــزار نفــر صدای شــهید کاظمی را به عنوان پیشــواز خــود انتخــاب می کننــد و مرتبا به دنبال صوت هــای جدید هســتند. پیشــوازها از نظر ریالی برای ما سود بسیار اندکی دارد؛  اما هدف ما تنهــا و تنها این اســت که صدای شــهید به گوش مــردم برســد.»

 در ســایت و کانــال شــهید کاظمــی پیشوازهای شهید حججی هم به چشم می خورد، از علاقه خاص محسن حججی به شهید حاج احمد کاظمــی زیاد شــنیده ایــم تــا آنجایی کــه آهنگ پیشــواز گوشــی همراه او همــان قطعــه معــروف شــهید کاظمی بود که می گفت «ما اهل اینجا نیســتیم، مــا اهل جای دیگر هستیم، باید برای آنجا تلاش کنیم….» او به طور واقعــی اعتقاد پیــدا کرده بود کــه ما اهل اینجا نیســتیم …

 « ایشــان علاقــه خاصــی به شــهید کاظمــی داشــت. ما کارت هایی چاپ کــرده بودیم که در آن عـلـاوه بر معرفی ســایت، کد پیشــوازهای شــهید کاظمی هم بر روی آن درج شــده بود. هربار آقا محســن را درگلســتان شهدا یا جــای دیگر مــی دیدیــم، تعــدادی از ایــن کارت هــا را به ایشان می دادیم و او هربار تعداد بیشتری را درخواست می کرد و می گفت اینها کم است، بیشتر بدهید.»

در مــدت ایــن چند ســال بــرای انجــام ایــن فعالیــت ها هیــچ گاه خــود را بــه فرد یــا نهــاد خاصــی وابســته نکرده است؛ چراکه معتقد است هزینه های این راه خود فراهم می شود . «یک زمانی اواخر سال ۸۹ برای هاســت مبلغ  60 هزار تومان نیاز داشــتم، در ذهنم چنین گذشــت که به فلان سردار بگویم شــما که با شهید کاظمی بوده اید مرا در این مسیر کمک کنید، این فکر فقط در ذهن من گذشت و چیزی طول نکشید که بنا به دلایل فنی سایت از دسترس خارج شــد و چون آرشیو مطالب هم موجود نبود دوباره از تمام اطاعات از بین رفت و سال ۹۰ دوباره از صفر شروع کردم. از آن به بعد با خودم پیمان بستم که دیگر حتی فکر اینکه برای شهید کاظمی به کسی رو بزنم را از خودم دور کنم و از آن روز یک بار به صورت دلی به شهید کاظمی گفتم حاجی برسونید تا در این راه هزینه کنیم و الحمدالله هیچ وقت هم درنماندیم.»

وقتــی دســت هایــی بــرای کمــک بــه ســمت آنهــا دراز نمی شود، آستین ها را بالا زده اند تا خود به تنهایی حق شــهدا را آنطور که شایســته اســت در فضای مجازی ادا کنند« به تازگی گروهی در تلگرام به نام فعالان سایبری ایثــار و شــهادت اســتان اصفهــان ایجــاد کردیــم و رصد می کنیم تا دوستانی که در این عرصه فعالیت می کنند را شناســایی و بتوانیم تبــادل لینک و کانال هــا را انجام دهیم.

همچنین پویش هایی چون # منو_حاج_احمد را بــه راه انداختیم کــه در فضای مجازی از آن اســتقبال بی نظیری شد، همچنین هدف ما این است که سایت، کانــال و صفحه اینســتاگرام شــهید کاظمــی را روز به روز غنی و پربارتر کنیم.»

واگویه ای از شش ماه سکوت

دوست داران شهدا می دانند تا شهدا نخواهند نمی شود قدم از قدم برداشت. شاید این چند ماه که نتوانستیم فعالیت مستمری در سایت داشته باشیم قطعا لایق نبودیم تا در این راه قدمی برداریم.

امروز که نزدیک ۶ ماه از آخرین پست ارسالی در سایت شهید کاظمی می گذرد ، حرف های ناگفته ای است که بهتر است ناگفته بماند.

روی سخنم با کسانی است که میز و صندلی های کاری شان را مدیون شهدا و امثال حاج احمد ها هستند و امروز شاهد آن هستیم که …

همان بهتر که سه نقطه بماند چون قطعا خود شهید رضایت ندارد از شخصی در این فضا سخنی به میان بیاید.

برای مدتی بدون اطلاع قبلی ما سایت شهید کاظمی از دسترس کاربران خارج شده بود و بعد از پیگیری هایی بصورت موقت راه اندازی شد اما مجددا به دلایلی که بهتر است مطرح نشود سایت پایین آمد و حدود ۳ ماه در دسترس نبود، به لطف یکی از علاقه مندان بی ادعای شهید هزینه میزبانی هاست شهید کاظمی تأمین شد تا مجددا این سایت بدون هرگونه وابستگی به نهاد و ارگانی کاملا بصورت شخصی به ادامه فعالیت بپردازد.

امید است در این فصل جدید کاری شرمنده این شهید عزیز نشویم

و قطعا حاج احمد تنهایمان نمی گذارد …

بماند بقیه اش

یقینا ضرورت بکارگیری و استفاده همه جانبه از تکنولوژی های روز در همه عرصه ها امری بدیهی است و این رسالت در عرصه ایثار و شهادت ضرورتی دو چندان دارد. از این رو تارنمای اختصاصی سردار شهید حاج احمد کاظمی در جهت  استفاده کافی و هرچه بهتر از فضای شبکه های اجتماعی در معرفی این شهید بزرگوار با پشتیبانی و همکاری وبلاگ آخرین منجی اقدام به طراحی و ساخت ربات سایت شهید کاظمی نموده تا کاربران با اضافه نمودن این ربات به گروه های خود از تصاویر ، خاطرات ، و آخرین کدهای آوای انتظار و پیشواز این شهید استفاده نمایند.

Telegram

کلیه کاربران شبکه اجتماعی تلگرام می توانند با اضافه نمودن این ربات با شناسه @shahidkazemi_bot از امکانات این ربات استفاده نمایند.

لازم به ذکر است علی رغم پیگیری های زیاد در چند ماه اخیر در جهت راه اندازی یک کانال اختصاصی در نرم افزار بومی بیسفون متأسفانه با برخورد سرد مسئولین ذی ربط و سیر اداری فراوان مواجه شدیم و نهایتا مقرر نمودند در صورت داشتن ظرفیت نسبت به ایجاد کانال اقدام می نمایند. از آنجا که هیچ گونه میل و رغبتی در خصوص روی آوردن به شبکه های اجتماعی خارجی نداشتیم به ناچار در جهت نشر فرهنگ ایثار و شهادت بعد از نا امید شدن از شبکه اجتماعی بیسفون نسبت به راه اندازی این ربات اقدام نمودیم

سایت شهید کاظمی در جهت نشر فرهنگ ایثار و شهادت این بار به مناسبت ایام فاطمیه بنا به پیشنهاد سایت مداح شهید حاج سید مجتبی علمدار و با همکاری خانواده محترم شهید کدهای ۱۱ فایل صوتی از مداحی های این شهید بزرگوار را جهت استفاده کاربران و آن دسته از مخاطبانی که مایلند مداحی های یک شهید  مخاطب آن‌ها را در انتظار پاسخ تماس خود قرار دهند ، تولید و عرضه نموده است .

پیش از این برای اولین بار در کشور پیشواز و آوای انتظار شهدا با صدای سردار شهید حاج احمد کاظمی برای اپراتورهای تلفن همراه و شبکه های گویا توسط سایت شهید کاظمی آماده و ارائه گردیده بود که علاقه مندان می توانند از اینجا کدهای مورد نظر خود را دریافت نمایند .

عنوان

پخش آنلاین

همراه اول

ارسال به ۸۹۸۹

ایرانسل

ارسال به ۷۵۷۵

آقا امام حسین (ع)

 

۵۶۵۵۴

۴۴۱۸۲۳۹

ادب عاشورا

 

۵۶۵۵۵

۴۴۱۸۲۴۰

ای شهیدان

   ۵۶۵۵۶

۴۴۱۸۲۴۱

بابا بابا (حضرت رقیه)

 

۵۶۵۵۷

۴۴۱۸۲۴۲

دقتر دل

 

۵۶۵۵۸

۴۴۱۸۲۴۳

دلتنگ شهیدان

 

۵۶۵۵۹

۴۴۱۸۲۴۴

گواهی

 

۵۶۵۶۰

۴۴۱۸۲۴۵

یا فاطمه (س)

  

۵۶۵۶۱

۴۴۱۸۲۴۶

نجوا با امام زمان

 

۵۶۵۶۲

۴۴۱۸۲۴۷

شور و نوای نی

 

۵۶۵۶۳

۴۴۱۸۲۴۸

ساعت های استثنائی

 

۵۶۵۶۴

۴۴۱۸۲۴۹

شهید سید مجتبی علمدار در سحرگاه ۱۱دی ماه ۱۳۴۵ در خانواده ای مذهبی و عاشق اهل بیت در شهرستان ساری دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۶۶ مسئوولیت فرماندهی گروهان سلمان از گردان مسلم ابن عقیل – از گردانهای خط شکن لشکر۲۵کربلا- را برعهده گرفت و در عملیات والفجر۱۰نقش آفرینی موثری داشت.

 در دی‌ماه ۱۳۶۴، در عملیات والفجر ۸، به شدت شیمیایی شد. بعد از اتمام جنگ در واحد طرح و عملیات لشکر ۲۵ کربلا در ساری مشغول خدمت شد .بیت الزهرا مسجد جامع، امام زاده یحیی، مصلی امام خمینی، هیأت عاشقان کربلا و منازل شهدا همیشه با نفس گرم حاج سید مجتبی معطر می شد او که بعد از جنگ، با یاد و خاطره همرزمان شهیدش زندگی می کرد از دوری آنان سخت آزرده خاطربود و در همه مداحی ها آرزوی وصال آن راه یافتگان شهید را داشت.

حاج سید مجتبی علمدار در اوایل دی ماه سال ۱۳۷۵ به دلیل جراحت شیمیایی روانه بیمارستان شد و بعد از یک هفته بی هوشی کامل هنگام اذان مغرب روز ۱۱ دی ماه نماز عشق را با اذان ملکوتیان قامت بست و به یاران شهیدش پیوست.

سایت شهید کاظمی در جهت نشر فرهنگ ایثار و شهادت این بار به مناسبت ایام فاطمیه بنا به پیشنهاد سایت مداح شهید حاج سید مجتبی علمدار و با همکاری خانواده محترم شهید کدهای ۱۱ فایل صوتی از مداحی های این شهید بزرگوار را جهت استفاده کاربران و آن دسته از مخاطبانی که مایلند مداحی های یک شهید  مخاطب آن‌ها را در انتظار پاسخ تماس خود قرار دهند ، تولید و عرضه نموده است .

پیش از این برای اولین بار در کشور پیشواز و آوای انتظار شهدا با صدای سردار شهید حاج احمد کاظمی برای اپراتورهای تلفن همراه و شبکه های گویا توسط سایت شهید کاظمی آماده و ارائه گردیده بود که علاقه مندان می توانند از اینجا کدهای مورد نظر خود را دریافت نمایند .

\"alamdar02\"

عنوان

پخش آنلاین

همراه اول

ارسال به ۸۹۸۹

ایرانسل

ارسال به ۷۵۷۵

آقا امام حسین (ع)

 

۵۶۵۵۴

۴۴۱۸۲۳۹

ادب عاشورا

 

۵۶۵۵۵

۴۴۱۸۲۴۰

ای شهیدان

   ۵۶۵۵۶

۴۴۱۸۲۴۱

بابا بابا (حضرت رقیه)

 

۵۶۵۵۷

۴۴۱۸۲۴۲

دقتر دل

 

۵۶۵۵۸

۴۴۱۸۲۴۳

دلتنگ شهیدان

 

۵۶۵۵۹

۴۴۱۸۲۴۴

گواهی

 

۵۶۵۶۰

۴۴۱۸۲۴۵

یا فاطمه (س)

  

۵۶۵۶۱

۴۴۱۸۲۴۶

نجوا با امام زمان

 

۵۶۵۶۲

۴۴۱۸۲۴۷

شور و نوای نی

 

۵۶۵۶۳

۴۴۱۸۲۴۸

ساعت های استثنائی

 

۵۶۵۶۴

۴۴۱۸۲۴۹

شهید سید مجتبی علمدار در سحرگاه ۱۱دی ماه ۱۳۴۵ در خانواده ای مذهبی و عاشق اهل بیت در شهرستان ساری دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۶۶ مسئوولیت فرماندهی گروهان سلمان از گردان مسلم ابن عقیل – از گردانهای خط شکن لشکر۲۵کربلا- را برعهده گرفت و در عملیات والفجر۱۰نقش آفرینی موثری داشت.

\"a

 در دی‌ماه ۱۳۶۴، در عملیات والفجر ۸، به شدت شیمیایی شد. بعد از اتمام جنگ در واحد طرح و عملیات لشکر ۲۵ کربلا در ساری مشغول خدمت شد .بیت الزهرا مسجد جامع، امام زاده یحیی، مصلی امام خمینی، هیأت عاشقان کربلا و منازل شهدا همیشه با نفس گرم حاج سید مجتبی معطر می شد او که بعد از جنگ، با یاد و خاطره همرزمان شهیدش زندگی می کرد از دوری آنان سخت آزرده خاطربود و در همه مداحی ها آرزوی وصال آن راه یافتگان شهید را داشت.

حاج سید مجتبی علمدار در اوایل دی ماه سال ۱۳۷۵ به دلیل جراحت شیمیایی روانه بیمارستان شد و بعد از یک هفته بی هوشی کامل هنگام اذان مغرب روز ۱۱ دی ماه نماز عشق را با اذان ملکوتیان قامت بست و به یاران شهیدش پیوست.

باسمه تعالی
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَهُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّهِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ / ۳۰ فصلت
  • بر آنان که گفتند : پروردگار ما الله است و پایداری ورزیدند ،، فرشتگان فرود می آیند که مترسید و غمگین مباشید ، شما را به بهشتی که وعده داده بودند بشارت است .
  • ۳۰٫ (As for) those who say: Our Lord is Allah, then continue in the right way, the angels descend upon them, saying: Fear not, nor be grieved, and receive good news of the garden which you were promised.
سیزدهم آبان هر سال یادآور برگ های زرینی از تاریخ سراسر حماسه و افتخار انقلاب اسلامی و نمایش دهنده یکی از مهم ترین شاخص های میراثی هویتی ملت مسلمان ایران، یعنی استکبار ستیزی است .
آن میراث گرانقدر، از آیات قرآن و سیره اولیای دین، بویژه سرور و سالار شهیدان، به دست ما رسیده است و برای حفظ آن خون هزاران هزار لاله پرپرشده در این سرزمین و بلکه در کل بلاد اسلامی جاری گشته است؛ تقارن این روز با آغاز نهضت سرخ و عاشورایی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام خود بیان گر و تداعی کننده کل یوم عاشورا و کل ارض کربلاست که در واقع باید با توجه سیره اهل بیت علیهم السلام با فزایش بصیرت دینی و سیاسی یزدیان زمان را شناخته و از هرگونه سازش های غیر مصلحت طلبانه پرهیز کنیم .
تارنمای اختصاصی سردار شهید حاج احمد کاظمی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و یوم الله ۱۳ آبان ضمن اعلام انزجار از قدرت های استکبار جهانی آمریکای جنایت کار و رژیم منحوس و نامشروع صهیونیستی و برائت از روباه مکار انگلیس از مسئولین و دستگاه دیپلماسی کشور می خواهد دیپلماسی «نرمش قهرمانانه » را با دقت، در چارچوب راهبردی که امام خامنه ای برای آنها تعیین فرموده اند دنبال کنند و از هرگونه نرمشی که از آن بوی ذلت و نادیده گرفتن منافع ملی به مشام می رسد به شدت پرهیز نمایند . اهل اسقامت و ایستادگی بودن مسئولین کشوری می تواند سرخطی مؤثر در تعیین سرنوشت ملت عزیز و شهید پرور ایران اسلامی باشد.
والعاقبه للمتقین
۱۳ ابان ماه ۱۳۹۲

وجوب رعایت امانت

خداوند در قرآن کریم (سوره مؤمنون آیه ۸) می فرمایند :

(وَالَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) . \"حدیث\"

«و آنان که رعایت‏ کننده امانتها و پیمان خود هستند».

الإمامُ علیٌّ علیه ‏السلام : أفضلُ الإیمانِ الأمانهُ ، أقْبَحُ الأخلاقِ الخِیانهُ \"حدیث\" .

امام على علیه ‏السلام : برترین ایمان امانتدارى است، زشت‏ترین اخلاق خیانت کردن است.

آیا شهدای ما مثل ما امانت داری می کردند ؟

پایگاه اختصاصی شهید احمد کاظمی بر حسب احساس تکلیف در ۱۳ شهریور ماه سال جاری به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهدای یگان ویژه صابرین سپاه در مبارزه با گروهک پژاک اقدام به انتشار ویژه نامه شهدای صابرین نمود که در نوع خود علاوه بر جمع آوری و متمرکز کردن وبلاگ ها شهدا (از طریق ادرس دهی در ذیل مطالب منتشر شده ) بیش از ۱۰۰ تصویر که تعداد قابل توجهی از آن ها برای اولین بار در فضای مجازی گذاشته شده بود را از این شهدای بزرگوار منتشر نمود .

در تاریخ ۲۰ شهریور شاهد درج اولین نوشته با عنوان شهادت «جعفرخان» در سه متری تونل تروریست‌ها + تصاویر در سلسله مباحثی تحت عنوان فاتحان قله های غرب توسط سایت مشرق نیوز بودیم . به دوستان در گروه جهاد و مقاومت متذکر شدیم که در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت لینک ویژه نامه سهدای صابرین ما را نیز معرفی کنند که متاسفانه در خبری که منتشر شد انتشار ویژه نامه شهدای صابرین دراینترنت  بدون درج لینک بود و آن هم توسط گروه دفاع و امنیت درج شد و در قسمت نظرات توسط خود ما لینک ویژه نامه داده شد تا مورداستفاده کاربران قرار گیرد.

جالب تر آنکه حتی در درج تصاویر منتشر شده توسط ما هیچ گونه رعایت امانت صورت نگرفت و با بریدن آدرس سایت شهید کاظمی از گوشه تصاویر با شجاعت تمام لوگوی سایت مشرق نیوز را درج کردند .

تصاویر زیر متعلق به شهیدان جعفرخانی و پرورش از شهدای مبارزه با گروهک پژاک می باشد.

\"عکس

قضاوت با خودتان …