این یک ورود به نمونه کار است.
اگر دوست داشتید آن را حفظ کنید یا اگر می خواهید آن را تغییر دهید!