خداوند از حاجی زاده امتحان سختی گرفت
سخت تر از ۸سال جنگ تحمیلی
سخت تر از نشاندن هواپیمای آر کیو ۱۷۰
سخت تر از حمله موشکی به داعش
و سختتر از پاسخ موشکی به آمریکا،
ایستادن و عذرخواهی کردن مردانگی میخواهد
این کار جرات میخواهد ….

#ایستاده_در_غبار

#سردار_حاجی_زاده