متن مصاحبه با مدیر سایت شهید کاظمی در ضمیمه شماره ۳۲ بیسیم چی روزنامخ اصفهان زیبا

 

مدیر سایت شهید حاج احمدکاظمی سال هاست با نام مستعار «عاکف» در این عرصه به طور اختصاصی به معرفی این شــهید می پــردازد و آنچــه او را در این مســیر قــرار داده اســت، جملاتــی از وصیــت نامه آن شهید است «پس از شهادت حاج احمد کاظمی در سال ۸۴ در اینترنت در حال جست وجوی مطالبی  درباره ایشــان بودم که جمله ای از وصیت نامه او با این مضمون که “خداوندا روزی شهادت می خواهم که از همه چیز خبری هســت الا شــهادت” بســیار بر من اثر گذاشت.»

آن جمله از وصیــت نامه او را چنــان منقلب می کند کــه دو روز بعــد از شــهادت حــاج احمــد، وبلاگــی راه انــدازی و خاطــرات و مصاحبــه هــای او را در آن بارگذاری می کند «چهار ســال وباگ با همین روند ، پیش رفت تــا اینکــه در ۲۰ فروردین ۸۸  را سایت shahidkazemi.ir راه اندازی نمودیم .» پس از سایت با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی فعالیــت خــود را در تلگــرام و اینســتاگرام هــم ادامه مــی دهــد.

 «صفحــه اینســتاگرام شــهید کاظمــی ۲۵۵۰۰ دنبال کننده دارد. به علاوه در ســال ۹۲برای اولین بار توانســتیم صدای شهید کاظمی را در شــبکه های گویا و اپراتورهای همراه به عنوان پیشــواز راه انــدازی کنیــم و بــه مــرور آنهــا را تکمیــل کردیــم؛  بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر ۱۸ فایل صوتی از شــهید کاظمی به عنوان پیشــواز تلفن همراه قابل استفاده است.»

در سایت شهید کاظمی بیش از ۱۵۰۰ قطعه عکس به علاوه فیلم و کلیپ های این شــهید بارگذاری شده است و در واقع مجموعه و آرشــیو کاملی از شهید کاظمی فراهم شده است «سایت ما شاید تنها سایتی است که بــه صــورت اختصاصــی فقــط روی یک شــهید و مطالبی که به نوعی مرتبط با اوست کار می کند.» زندگی با خاطرات شهید کاظمی به او آموخته است که بزرگترین درجه ایمان، اخلاص اســت « بارزترین ویژگــی شــهید کاظمــی این بــود کــه مخلصانــه کار می کرد و رضایت خداوند برایش اصل بود. سیدعلی بنــی لوحــی دربــاره شــهید کاظمــی جملات بســیار زیبایی دارد «شهید احمد کاظمی اگر هیچ فایده ای نداشته باشد، حداقل برای لحظات تنهایی خوب اســت و می تواند پلی برای رســیدن به آن روشنایی رویایی باشــد که خیلی وقت ها جوانان مــا در آتش شوق رسیدن به آن می ســوزند. احمد پله ای برای رسیدن به خداست.»

اکثر ســایت ها و کانــال ها در حــوزه ایثار و شــهادت بــا هزینه هــای شــخصی اداره می شــوند و ارگان یــا سازمانی خاصی حمایت نمی کند؛ هرچند گرداننده ایــن ســایت هــا و کانــال هــا انتظــار زیــادی ندارنــد؛ چراکه معتقدند گرداننده اصلی این شبکه ها خود شهدا هستند «حقیقتا ما اعتقاد داریم که خود آنها هدایــت می کننــد و بارهــا حس کردیــم تــا زمانی که شهدا نخواهند حتی یک پیام ســاده هم بارگذاری نمی شود اما منظور ما از پشتیبانی صرفا پیشتیبانی مادی نیست، ما نیاز به حمایت های معنوی داریم، مــا در حــال حاضــر تنهــا در چنــد اســتان شــناخته شده ایم که اگر نهادها و سازمان ها در انتشار و تبلیغ ســایت هــا، کانال هــا و آهنــگ های پیشــواز شــهدا کمک کنند، گام بلندی در ترویج فرهنگ شهادت و ایثار برداشته می شود.»

 ســایت شــهید کاظمی در اولیــن جشــنواره فعالان  سایبری ایثار و شهادت در سال ۹۱ رتبه اول کشوری را دریافت کرد؛  امــا آنچه آنها را به کار بیشــتر ترغیب می کند اینها نیســت بلکــه بازخــورد و رضایت مردم از فعالیــت آنهاســت «مــردم با پیشــوازهای شــهید کاظمــی ارتباط بســیار خوبی برقــرار کردنــد و در ماه حدود ۸ تا ۱۰ هــزار نفــر صدای شــهید کاظمی را به عنوان پیشــواز خــود انتخــاب می کننــد و مرتبا به دنبال صوت هــای جدید هســتند. پیشــوازها از نظر ریالی برای ما سود بسیار اندکی دارد؛  اما هدف ما تنهــا و تنها این اســت که صدای شــهید به گوش مــردم برســد.»

 در ســایت و کانــال شــهید کاظمــی پیشوازهای شهید حججی هم به چشم می خورد، از علاقه خاص محسن حججی به شهید حاج احمد کاظمــی زیاد شــنیده ایــم تــا آنجایی کــه آهنگ پیشــواز گوشــی همراه او همــان قطعــه معــروف شــهید کاظمی بود که می گفت «ما اهل اینجا نیســتیم، مــا اهل جای دیگر هستیم، باید برای آنجا تلاش کنیم….» او به طور واقعــی اعتقاد پیــدا کرده بود کــه ما اهل اینجا نیســتیم …

 « ایشــان علاقــه خاصــی به شــهید کاظمــی داشــت. ما کارت هایی چاپ کــرده بودیم که در آن عـلـاوه بر معرفی ســایت، کد پیشــوازهای شــهید کاظمی هم بر روی آن درج شــده بود. هربار آقا محســن را درگلســتان شهدا یا جــای دیگر مــی دیدیــم، تعــدادی از ایــن کارت هــا را به ایشان می دادیم و او هربار تعداد بیشتری را درخواست می کرد و می گفت اینها کم است، بیشتر بدهید.»

در مــدت ایــن چند ســال بــرای انجــام ایــن فعالیــت ها هیــچ گاه خــود را بــه فرد یــا نهــاد خاصــی وابســته نکرده است؛ چراکه معتقد است هزینه های این راه خود فراهم می شود . «یک زمانی اواخر سال ۸۹ برای هاســت مبلغ  60 هزار تومان نیاز داشــتم، در ذهنم چنین گذشــت که به فلان سردار بگویم شــما که با شهید کاظمی بوده اید مرا در این مسیر کمک کنید، این فکر فقط در ذهن من گذشت و چیزی طول نکشید که بنا به دلایل فنی سایت از دسترس خارج شــد و چون آرشیو مطالب هم موجود نبود دوباره از تمام اطاعات از بین رفت و سال ۹۰ دوباره از صفر شروع کردم. از آن به بعد با خودم پیمان بستم که دیگر حتی فکر اینکه برای شهید کاظمی به کسی رو بزنم را از خودم دور کنم و از آن روز یک بار به صورت دلی به شهید کاظمی گفتم حاجی برسونید تا در این راه هزینه کنیم و الحمدالله هیچ وقت هم درنماندیم.»

وقتــی دســت هایــی بــرای کمــک بــه ســمت آنهــا دراز نمی شود، آستین ها را بالا زده اند تا خود به تنهایی حق شــهدا را آنطور که شایســته اســت در فضای مجازی ادا کنند« به تازگی گروهی در تلگرام به نام فعالان سایبری ایثــار و شــهادت اســتان اصفهــان ایجــاد کردیــم و رصد می کنیم تا دوستانی که در این عرصه فعالیت می کنند را شناســایی و بتوانیم تبــادل لینک و کانال هــا را انجام دهیم.

همچنین پویش هایی چون # منو_حاج_احمد را بــه راه انداختیم کــه در فضای مجازی از آن اســتقبال بی نظیری شد، همچنین هدف ما این است که سایت، کانــال و صفحه اینســتاگرام شــهید کاظمــی را روز به روز غنی و پربارتر کنیم.»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *