خداوند از حاجی زاده امتحان سختی گرفت سخت تر از ۸سال جنگ تحمیلی سخت تر از نشاندن هواپیمای آر کیو ۱۷۰ سخت تر از حمله موشکی به داعش و سختتر از پاسخ موشکی به آمریکا، ایستادن و عذرخواهی کردن مردانگی میخواهد این کار جرات میخواهد …. #ایستاده_در_غبار #سردار_حاجی_زاده